fbpx

Gizlilik İlkesi

Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, Nilşen İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Nilşen”) tarafından kişisel verileri işlenen kişileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerinin işlenmesi ve paylaşılmasında uyulan kurallarla ve kişilerin bu kapsamda sahip oldukları haklarla ilgili bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel veriler, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine bağlı kalınarak işlenmektedir.

Kişisel veriler, Nilşen tarafından yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşme ilişkilerine girilebilmesi ve bunların yürütülebilmesi açısından yapılması gereken tüm çalışmaların yürütülmesi, müşteriler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların müşterilere özel hale getirilmesi, geliştirilmesi, sunulması, Nilşen birimleri arasındaki koordinasyon, işbirliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi, kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin güvenliğinin sağlanması, mevzuata uyum, gerekli bildirimlerin taraflara yapılması, reklam ve pazarlama çalışmalarının yapılması, geliştirilmesi, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, doğum günü kutlaması, çekiliş ve yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi gibi veri sahibi lehine olabilecek diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi, idari ve adli makamlara bildirilmesi, yasal hakların kullanılması, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, talep ve soruların cevaplanması, memnuniyet, performans ve benzeri ölçümlerin yapılması, operasyonların yürütülmesi, insan kaynakları başka olmak üzere politikaların oluşturulması, ihtiyaçların temini, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, şirket stratejilerinin belirlenmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması amaçlarıyla işlenebilir.

Kişisel veriler, Nilşen tarafından, doğrudan, yapılan görüşmelerden; çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri yazılı, sözlü ve elektronik yollarla elde edilebileceği gibi Rönesans’ın her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurum ile gerçek ve tüzel kişilerden (iş ortağı, tedarikçi, ajans, acente, taşeron, müteahhit, danışman ve bunlarla sınırlı olmaksızın) de sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlar vasıtasıyla elde edilebilir. Bu bilgiler, Nilşen’nin düzenlediği yahut işyerleri ve projelerinde Rönesans dışındaki üçüncü kişilerin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlar sırasında da elde edilebilir.

Kişisel veriler Nilşen’nin ilgili politikalarında kabul edilen yahut mevzuatta öngörülen süre boyunca elde tutulabilir.

Toplanan kişisel veriler; kişisel verilerin yukarıda sayılan işlenme amaçlarına ulaşılması, Rönesans tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanılması, sunulan hizmetin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre özelleştirilerek farklılaştırılması ve önerilmesi, hukuki, fiziki ve ticari güvenliğin temini, hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi ve denetimi ve hizmetlerin değerlendirilmesi, işletme stratejilerinin ve politikalarının oluşturulabilmesi, yasal mevzuata uyulması amacıyla Rönesans’ın iştirak ve bağlı ortaklıklarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla KVKK’nın 8. maddesi çerçevesinde paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz, bir üst paragrafta sayılan amaçlarla, KVKK’nın 9. maddesi çerçevesinde merkezi, şubesi, işyeri, faaliyetleri yahut veri saklama birimleri yurt dışında olan iştirak ve bağlı ortaklıklarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçilerle, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen temin vasıtalarının niteliğine göre tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir.
Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesine göre işlenmekte ve aktarılmakta olup Rönesans, kanuni şartlara uymak kaydıyla KVKK’nın 6. maddesi uyarınca özel nitelikli veri işleyerek aktarabilir.

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  •  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.